PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on yrityksen Puunhoitopalvelu Juha Grönroos EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 5.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Puunhoitopalvelu Juha Grönroos
Osoite: Ikeläntie 109, 24910 Halikko as.
Puhelin: 040 526 3991
Sähköposti: juha@latvaan.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Grönroos (yhteystiedot yllä).

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Yrityksen asiakasrekisteri (asiakassuhteen ylläpito sekä kehittäminen).

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla ei käytetä evästeitä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Automaattinen päätöksenteko

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteröidyn oikeudeta

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.