PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS PUUNHOITOPALVELU JUHA GRÖNROOS

KUNTOKARTOITUKSET JA ARVONMÄÄRITYKSET

Huonokuntoiset puut ovat riski ihmisille ja omaisuudelle, mutta vanhat puut voivat olla omistajilleen hyvinkin arvokkaita ja tärkeitä. Milloin puusta on syytä luopua tai miten sen elinaikaa voidaan turvallisesti pidentää? Siihen antaa vastauksen ammattilaisen tekemä kuntokartoitus. Sen pohjalta voidaan suunnitella jatkotoimenpiteet, kuten esimerkiksi puun elinikää pidentävät hoitoleikkaukset ja muut hoitotoimet.

Ihmistoiminta kuten rakentaminen, nurmikonhoitotyöt ja teiden auraukset voivat vaurioittaa puiden runkoa ja juuristoa ja siten edesauttaa puun kunnon heikentymistä. Myös muutokset kasvuympäristössä voivat vaikuttaa puun hyvinvointiin. Puu pyrkii korjaamaan tai oikeastaan lähinnä eristämään vauriokohtia. Aina se ei onnistu jolloin puun kunto alkaa vähitellen heiketä. Hitaita muutoksia voi olla vaikea havaita, mutta tietyt indikaattorit kuten näkyvissä olevat käävät, onkalot ja halkeamat sekä isot kuivuneet oksat kertovat, että tilannetta kannattaa alkaa ainakin seurata.

Jo pelkästään silmämääräisellä arvioinnilla asiantuntija pystyy sanomaan paljon puun kunnosta. Täydentäviä tietoja saadaan erilaisilla teknisillä lahonetsintälaitteilla.

Puiden arvonmääritykset: mikä on puun "hinta"?

Olen suorittanut Viherympäristöliitto ry:n ja Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry:n järjestämän "Kaupunkipuiden arvonmääritysmalli KAM ’19" -koulutuksen. Arvonmääritysmalli on tarkoitettu työkaluksi, jonka avulla voidaan määrittää kaupunkipuun taloudellinen arvo. Mallia sovelletaan katupuiden ja viheralueilla kasvavien tavallisten yksittäispuiden tai pienien puuryhmien arvonmääritykseen. Nimestään huolimatta se soveltuu myös esimerkiksi tonttipuun arvon määrittämiseen ei-kaupunkialueella.

Puu voi vahingoittua tai se voidaan menettää kokonaan esimerkiksi liikennevahingon seurauksena. Tällöin puun arvo voi olla tarpeen määrittää vahingonkorvauksen tai vakuutuskorvauksen hakemista varten.

Ota yhteyttä, jos tarvitset puiden kunnon tai arvon arviointiapua.
Kuntokartoituksesta asiakas saa kirjallisen raportin ja toimenpidesuositukset kohteelle.
Arvonmäärityksestä asiakas saa raportin, joka voidaan liittää esimerkiksi vakuutuskorvaushakemukseen.